Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία SCAN σέβεται το απόρρητο και διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της ή της παρέχονται ανά πάσα στιγμή από τους συναλλασσόμενους μαζί της, με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους αλλά και την διαφάνεια στην χρήση τους. Η εταιρία και οι εργαζόμενοι σε αυτή είναι απόλυτα ενήμεροι, ευαισθητοποιημένοι και δεσμευμένοι στην διαφύλαξη του απορρήτου και προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται.

Είναι σημαντικό για μας να διατηρούμε ζωντανή την επικοινωνία μαζί σας χωρίς βέβαια να τίθεται «εν αμφιβόλω» η ασφάλεια και προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν.

Εμείς διευκρινίζουμε, παρακάτω, ποια είναι τα δεδομένα που διατηρούμε, πώς τα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε. Εσείς έχετε πάντα τον έλεγχο των δεδομένων σας και μπορείτε να μας αρνηθείτε τη χρήση τους ή να ζητήσετε την διαγραφή τους ανά πάσα στιγμή.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες για άτομα που συναλλάσσονται με την εταιρεία μας μόνο εφόσον παρέχονται για συγκεκριμένο σκοπό και οικειοθελώς από τους κατόχους. Σε όλες τις περιπτώσεις συλλογής ή αποστολής δεδομένων προηγείται σαφής και ρητή αποδοχή από την πλευρά του ατόμου.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία της εταιρίας με τα άτομα που αυτές αφορούν με στόχο την καλή διεξαγωγή των εργασιών και υπηρεσιών που έχουν αναληφθεί εκατέρωθεν αλλά και την εκάστοτε ενημέρωση των ατόμων με ότι έχει να κάνει με την εταιρία, τα νέα της, τα προϊόντα και υπηρεσίες της αλλά και τους σχεδιασμούς της, όποτε η εταιρία κρίνει χρήσιμη μια τέτοια ενημέρωση. Η ενημέρωση αυτή είναι προσωπική και μη δημοσιοποιήσημη και γίνεται με ένα από τους καθιερωμένους τρόπους επικοινωνίας, όπως επιστολή, ηλεκτρονική επικοινωνία ή αποστολή ελεγμένου υλικού, τηλεφωνική επικοινωνία, κλπ.

Τα δεδομένα των ατόμων που έχουμε στην κατοχή μας χρησιμοποιούνται για τους ανωτέρω σκοπούς από την εταιρία και μόνο και δεν μεταφέρονται με κανένα τρόπο σε τρίτους.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι οι ελάχιστες δυνατές για την απρόσκοπτη επικοινωνία μαζί σας και την πιθανή διεκπεραίωση των εργασιών μεταξύ των εταιριών μας και είναι υποσύνολο των παρακάτω:

  • Ονοματεπώνυμο

  • Διεύθυνση εργασίας

  • Emails

  • Τηλέφωνα

  • Θέση ή τίτλος στην εταιρία

  • Εταιρία

  • Χώρα

Πληροφορίες που αποστέλλονται

Ενίοτε για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό εταιριών-πελατών (πχ έκδοση καρτών εργαζομένων) αποστέλλονται στην SCAN στοιχεία ατόμων. Η SCAN δηλώνει και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία αυτά καταστρέφονται αμέσως μετά την διεκπεραίωση της εργασίας για την οποία προορίζονται.

Διατήρηση δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μέχρι την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή όπως ορίζει η νομοθεσία.

Επιπλέον, τα δεδομένα διαγράφονται όποτε ο κάτοχος του ζητήσει την διαγραφή τους εκτός και αν ο νόμος επιτρέπει τη διατήρηση τους για συγκεκριμένο λόγο και χρόνο.

Έλεγχος του ατόμου στα Προσωπικά του δεδομένα.

Τα στοιχεία που τηρεί η SCAN είναι στη διάθεση και απόλυτο έλεγχο του ιδιοκτήτη τους, ο οποίος μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε από την εταιρία τα στοιχεία που τηρεί για το άτομο του, την διόρθωση ή μεταβολή τους, τον τρόπο και εύρος χρήσης τους ή και την ολική διαγραφή τους.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, ενημέρωση ή ενέργεια σε σχέση με τα ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνείτε με την SCAN με όλους τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας και ειδικότερα μέσω email στο info@scan.gr.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Η SCAN μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές και πιθανά νέα δεδομένα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.